Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De ondernemer: StudentenContact, die de diensten op haar website en andere gelijksoortige websites aan consumenten aanbiedt;

1.2 De medewerkers: de natuurlijke personen die in opdracht en op verzoek van ondernemer diensten en services verleent aan de consument. Het betreft in alle gevallen studenten vanaf minimaal 21 jaar, welke studeren aan een onderwijsinstelling;

1.3 De consument c.q. afnemer (ook wel klant genoemd in de Huisregels): een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of handelt als privé persoon en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer en kennis neemt van de volledige inhoud van de website van ondernemer, inclusief de Algemene Voorwaarden en Huisregels van ondernemer;

1.4 Overeenkomst: een overeenkomst waarbij de ondernemer zich verplicht om de op de website omschreven diensten aan consument te leveren gedurende de periode waarvoor consument een reservering c.q. boeking heeft gemaakt;

1.5 Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

1.6 Huisregels StudentenContact voor consumenten c.q. klanten; de huisregels maken deel uit van deze Algemene Voorwaarden en dienen voorafgaand aan de daadwerkelijke overeenkomst goed en gedegen inhoudelijk te worden doorgenomen en volledig begrepen door de consument. Zonder volledige instemming door consument kan geen bemiddeling plaatsvinden. Consument dient zich derhalve volledig te committeren aan de door ondernemer opgestelde Algemene Voorwaarden en Huisregels.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen ondernemer en consument.

2.2 Alle overeenkomsten worden op afstand elektronisch of incidenteel telefonisch gesloten. Voorafgaande daaraan wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

2.3 Alle overeenkomsten kunnen slechts gesloten worden indien consument verklaart dat consument kennis genomen heeft van de Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord gaat. Indien consument niet akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden is het sluiten van een overeenkomst niet mogelijk. 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod van ondernemer aangegeven.

3.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer geenszins.

3.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 4 – Sluiten van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door consument van het aanbod en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2 Zodra consument het aanbod heeft aanvaard, bevestigt ondernemer onverwijld de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Dit zal bij voorkeur schriftelijk per e-mail plaatsvinden, maar zal irregulier ook telefonisch plaatsvinden.

4.3 Ondernemer treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en hij zorgt voor een veilige web omgeving.

4.4 Ondernemer mag bij twijfel omtrent de oprechtheid van de consument, de consument uitsluiten van bemiddeling indien er goede redenen voor de ondernemer zijn.

4.5 Consumenten die zich in een eerdere bemiddeling hebben misdragen, niet respectvol c.q. niet vrouwvriendelijk jegens de medewerkers van ondernemer zijn geweest, mag de ondernemer toekomstige bemiddeling geheel -en voor altijd- uitsluiten. Dit uitsluiten van de individuele consument zal zeker plaatsvinden bij de navolgende misdragingen; medewerkers van ondernemer verplichten onveilig seksueel contact te hebben, de medewerkers verplichten tot het nemen van drank en/of drugs, de consument onhygiënisch is en onhygiënische handelingen wenst te verrichten tegen de zin en de wil van de medewerkers of als ondernemer enige vorm van geweld gebruikt en/of dreigt te gebruiken tegen de medewerkers van ondernemer. Andere uitsluitingen zijn voor het oordeel van de ondernemer. Klachten, opmerkingen en aanwijzingen van de medewerkers van ondernemer worden te allen tijde serieus genomen. De uitlatingen c.q. ervaringen van onze medewerker(s) zijn daarbij leidend.

4.6 Consumenten mogen nooit persoonlijke gegevens navragen dan wel dwingend opeisen bij medewerkers van ondernemer voor, tijdens of na het persoonlijke contact, in welke vorm van moderne communicatie(middelen) dan ook. Het is derhalve totaal en geheel verboden om telefoonnummers, e-mail adressen, NAW-gegevens en andere persoonlijke informatie met elkaar uit te wisselen, dan wel te delen met de medewerkers van ondernemer. Dit geldt tevens voor het geven c.q. uitwisselen van (zakelijke) visitekaartjes aan medewerkers van ondernemer of dergelijke kaartjes zogenaamd (stiekem/verborgen) toe te stoppen in de kleding, tas of andere persoonlijke eigendommen van medewerkers. Concreet; alle contacten tussen ondernemer en consumenten verlopen uitsluitend via ondernemer en diens kantoorpersoneel.

4.7 Bij constatering van het bovengenoemde in punt 4.6 aangehaalde zaken zal de ondernemer elk toekomstig contact met consument en met het bureau van ondernemer volledig en voorgoed uitsluiten van verdere bemiddeling.

4.8 Ondernemer zal erop toezien dat een contact buiten het bureau om niet zal plaatsvinden. Bij gerede twijfel van ondernemer zal de ondernemer die maatregelen treffen die de ondernemer dienstig acht om dergelijke praktijken te voorkomen dan wel te doen stoppen.

4.9 Het is de consument duidelijk dat afspraken buiten de bemiddeling van het bureau van de ondernemer geheel verboden is. Bij constatering van persoonlijk dan wel intiem contact buiten kennis van ondernemer om, zal het tevens leiden tot onmiddellijke ontbinding van de bemiddelingsovereenkomst met de desbetreffende medewerkers van ondernemer. Consument dient zich derhalve goed te realiseren dat eventueel ontoelaatbare acties leiden tot ontbinding van de bemiddelingsovereenkomst tussen ondernemer en diens medewerkers.

4.10 De ondernemer zal mogelijk de geleden schade opeisen bij consument indien deze de initiator is geweest om persoonlijke gegevens uit te wisselen met medewerkers van ondernemer, anders dan het kantoorpersoneel. De ondernemer zal in dergelijke kwesties de vordering mogelijk overdragen aan een incassobureau.

4.11 Alle bijkomende kosten (zoals o.a. incassokosten of andere kosten die worden gerelateerd aan de vordering van ondernemer) inzake het verhalen op de consument zal voor rekening komen van de consument en zal integraal deel uitmaken van de totale vordering.

4.12 Ondernemer zal in alle gevallen de consument schriftelijk op de hoogte brengen van een vordering van ondernemer op consument en deze, voor zover mogelijk, schriftelijk met consument afhandelen. Dit om de juridische rechten van beide partijen zeker te stellen.

Artikel 5 – Levering en uitvoering

5.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van aanvragen tot verlening van diensten.

5.2 De overeenkomst kan door de consument voortijdig worden beëindigd, echter in dat geval bestaat de verplichting van de consument tot een vergoeding aan de ondernemer van minimaal 50% van het overeengekomen tarief en 100% van de reeds gemaakte kosten ter uitvoering van de overeenkomst. Indien de consument 48 uur van tevoren de ondernemer schriftelijk in kennis heeft gesteld omtrent het voortijdig beëindigingen van de overeenkomst, dan worden er geen kosten in rekening gebracht door ondernemer bij consument. Dit geldt niet voor de reeds gemaakte kosten, die zullen door consument onverminderd en volledig voldaan worden aan ondernemer.

5.3 Na de eerste daadwerkelijke en fysieke ontmoeting tussen de consument en medewerker van ondernemer kan de overeenkomst door de consument voortijdig worden beëindigd, echter in dat geval bestaat de verplichting van de consument tot een volledige vergoeding aan de ondernemer van de gemaakte reservering en overige gemaakte kosten. Dit geldt tevens indien de consument niet komt opdagen, zonder nadere berichtgeving, hetgeen ook wel ‘no-show’ wordt genoemd. Restitutie zal derhalve in beide gevallen niet plaatsvinden. Het volledige overeengekomen bedrag zal, indien dit nog niet in een eerder stadium is voldaan is, volledig moeten worden voldaan aan de ondernemer. 

Artikel 6 – Prijs en betaling

6.1 De in het aanbod van diensten of eventueel producten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

6.2 Ondernemer behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging tarieven van diensten of producten die op de website worden aangeboden te wijzigen. Dit kan zowel tariefsverhogingen zijn, alsmede tariefsverlagingen. Tariefsverlagingen zullen in veel gevallen tijdelijke acties betreffen, waar geen permanente rechten aan ontleent kunnen worden door de consument.

6.3 Gedurende de looptijd van de overeenkomst met een consument worden de prijzen van de middels die overeenkomst aangeboden producten en/of diensten jegens die consument niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven en/of heffingen en toeslagen van overheidswege.

6.4 Ondernemer neemt passende veiligheidsmaatregelen in acht ten aanzien van het elektronisch betalen door consument.

6.5 Het is voor consument niet mogelijk om restitutie te krijgen van door hem uitgevoerde betalingen, tenzij is voldaan aan het gestelde in artikel 5.2.

6.6 Het is voor de consument mogelijk om de financiële vergoedingen c.q. betaling(en) voorafgaand de overeenkomst over te maken naar het IBAN nummer van de ondernemer. Indien wenselijk kan de consument direct bij aanvang van de gewenste service á contant afrekenen. Op verzoek verstrekt ondernemer aan consument een factuur.

6.7 Op verzoek van de ondernemer is de consument verplicht om het bedrag voorafgaande het contact vooraf te voldoen middels een contante betaling of het overschrijven naar het IBAN nummer van de ondernemer. De laatste optie is de meest wenselijke voor de ondernemer. Bij een eerdere annulering van de diensten van ondernemer door de consument, zal de ondernemer een vooruitbetaling verlangen van de consument. Bij het niet tijdig betalen zal ondernemer alle verdere toekomstige contacten geheel uitsluiten.

Artikel 7 – Toegang, gebruik en privacy

7.1 Consument verklaart eerlijke en accurate informatie over zichzelf te verschaffen. Consument stemt ermee in deze informatie actueel te houden en als de omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen of bij te werken. Als blijkt dat door consument verschafte informatie onjuist of incompleet is, behoudt ondernemer zich het recht tot bemiddeling te beëindigen en consument van verdere toekomstige bemiddeling uit te sluiten.

7.2 Consument verklaart dat hij zich op geen enkele wijze zal voordoen als een ander dan hij werkelijk is. Dat houdt ook in dat hij zich niet als een andere persoon of een medewerkster van ondernemer zal voordoen.

7.3 Consument verklaart de website op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook.

7.4 Er is alles aan gedaan om de website van ondernemer (www.StudentenContact.nl) zodanig te beveiligen dat de gegevens van consument in een veilige omgeving zijn opgeslagen. Slechts een zeer beperkt aantal medewerkers van ondernemer heeft toegang tot deze gegevens en dan uitsluitend wanneer daadwerkelijk nodig. Persoonlijke gegevens die consument bij de registratie verstrekt zijn niet toegankelijk voor derden: ze worden nimmer doorgespeeld, verkocht of uitgewisseld.

7.5 Consument zal de website van ondernemer niet op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

7.6 Indien consument het vermoeden heeft dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot deze website dient consument zulks binnen vijf werkdagen middels e-mail aan ondernemer te melden.

7.7 Consument verklaart de persoonlijke gegevens van medewerkers van ondernemer, waarover consument via de website van ondernemer beschikt, of verkregen zijn door persoonlijk contact met de medewerkers, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens consument via ondernemer beschikt.

7.8 Consument zal zich in al zijn communicatie niet obsceen uitlaten over de ondernemer, diens medewerkers of geleverde diensten. Dit houdt ook in dat hij op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zal bezigen in enige vorm.

7.9 Ondernemer is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving redactionele wijzigingen aan te brengen op de website van ondernemer, in oproepen, medewerkers profielen, afbeeldingen of andere documenten.

7.10 Ondernemer behoudt zich het recht voor om, om voor hem moverende redenen, consumenten te weigeren, hetgeen de consument zo spoedig mogelijk zal worden medegedeeld. Reden van opgave hoeft de ondernemer niet mee te delen te aan consument.

7.11 Ondernemer zal zoveel mogelijk onechte dan wel zogenaamde ‘fake’ consumenten uitsluiten van bemiddeling en zal zich daarbij laten bijstaan door o.a. zogenaamde fakerlijsten die circuleren binnen gelijksoortige organisaties dan wel op het internet.

7.12 Consument mag ondernemer -of diens medewerkers- niet stalken of lastigvallen met e-mail berichten, sms berichten, telefoontjes of andere zaken die openbaar worden verkondigt over ondernemer of diens medewerkers. Alle zaken die vallen onder stalken of anderszins gelijksoortige acties zal ondernemer te allen tijde aangifte doen bij de politie en alle bekende gegevens overdragen aan de politie ten einde een justitieel onderzoek te kunnen instellen.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan consument beschikbaar wordt gesteld door of via ondernemer zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van ondernemer, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Ondernemer kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Ondernemer onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door ondernemer op de site is gezet of informatie die door ondernemer aan consument is overgedragen.

8.2 Ondernemer is verplicht zich in te spannen voor een degelijke beveiliging van zijn websites. Ondernemer is niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van consumenten of derden, die het gevolg is van onvoldoende beveiliging.

8.3 Het gebruik van de website van ondernemer is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte studente. Wanneer de beoogde resultaten van de services van ondernemer tegenvallen kan ondernemer daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden.

8.4 Ondernemer kan niet aansprakelijk gesteld worden wanneer niet aan de verwachte resultaten voldaan kan worden. Ondernemer kan niet garanderen dat een boeking in een succesvol contact resulteert.

8.5 Ondernemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van een boeking op de websites van ondernemer.

8.6 Ondernemer kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u als persoon herkennen ten tijde van de gebruikmaking van onze dienstverlening. Dit geldt tevens voor enig ander uit het contact tussen consument en ondernemer of diens medewerkers voortvloeiend ongemak.

8.7 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door consumenten gepubliceerde persoonlijke informatie op de website.

8.8 Ondernemer kan niet garanderen dat de services van ondernemer foutloos zijn en niet zal worden onderbroken door overmacht. Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en/of indirecte schade van consumenten of derden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van enige overeenkomst of enige andere verplichting van ondernemer jegens medewerkers, die niet te wijten is aan opzet of grove schuld van ondernemer. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat ondernemer voor de geleverde diensten heeft ontvangen, exclusief de reiskosten of andere gemaakte kosten ten behoeve van de overeenkomst.

8.9 Ondernemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de consument die is veroorzaakt door derden, die al-of-niet gebruik maken van de services van ondernemer.

8.10 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is ondernemer gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van internet en/of telefonische onbereikbaarheid, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens consumenten.

8.11 Consument vrijwaart ondernemer voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door medewerkers en/of onvoldoende naleving door medewerkers van enige verplichting jegens ondernemer al of niet voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden.

8.12 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die ondernemer niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder personeel van ondernemer of onder het personeel van enige derden die diensten aan ondernemer levert, boycot acties, stakingen, langzaamaanacties, files, wegongevallen, omleidingen, andersoortige vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie ondernemer op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met internet, storingen in het (draadloos) telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van telefoonlijnen van ondernemer of van enige derden die diensten aan ondernemer levert, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten de macht van ondernemer liggen, storingen in de communicatieverbindingen of in apparatuur van ondernemer of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan ondernemer levert.

8.13 Alhoewel ondernemer zoveel mogelijk virussen zal voorkomen door middel van juiste antivirusprogramma’s, kan ondernemer niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.14 Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de website, mailberichten of informatie van consumenten verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.

Artikel 9 – Intellectueel eigendom

9.1 Consument stemt ermee in dat hij zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van ondernemer en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, deze site zal bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van studenten, artikelen, adviezen en overige inhoud van deze site.

9.2 De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van ondernemer zijn het intellectuele eigendom van ondernemer en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van ondernemer.

9.3 De gebruiksrechten die door ondernemer aan ingeschrevenen worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van de bemiddeling door de ondernemer. Al het andere gebruik door consument zonder toestemming van ondernemer is strikt verboden.

9.4 Het is de consument in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van ondernemer en de computercodes of elementen waaruit de diensten van ondernemer zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

9.5 Ondernemer is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door consument wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van ondernemer. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op ingeschrevenen op de website van ondernemer of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van ondernemer.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

10.1 De ondernemer staat er voor in dat de diensten en/of producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 11 – Klachten en geschillen

11.1 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven op elektronische wijze worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

11.2 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van uiterlijk 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.3 Geschillen tussen consument en ondernemer worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Utrecht.

11.4 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

Artikel 12 – Veiligheid, hygiëne, alcohol- en druggebruik en vrijwilligheid

12.1 De consument zal te allen tijde zorgdragen voor een veilige plaats van ontvangst. Zeker als het een ontvangst betreft in een huiselijke sfeer.

12.2 De consument zal strikte persoonlijke hygiëne in acht nemen tijdens het gehele contact met medewerkers van ondernemer.

12.3 De consument mag nooit de medewerkers van ondernemer dwingen of herhaaldelijk aandringen op het gebruik van alcohol. Dit geldt zeker ook voor drugs en het gebruik daarvan. De medewerkers van ondernemer zijn altijd vrij om het gebruik van alcohol en/of drugs -of een combinatie van deze middelen- geheel te weigeren.

12.4 De medewerkers van ondernemer zijn te allen tijde vrij om bepaalde -al dan niet intieme- handelingen of wensen te weigeren indien dit niet wenselijk is voor medewerkers van ondernemer. Geenszins mag een consument tegen de wil van de medewerkers ingaan.

Artikel 13 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

13.1 Wanneer StudentenContact wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen consument en ondernemer bestaan, onverminderd over op deze andere rechtspersoon.

13.2 Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

13.3 Aanvullende dan wel van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen te worden vastgelegd op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.